We werken in nauwe samenwerking met onze Klanten. Dit garandeert niet alleen de veiligheid, maar ook een kostenefficiënte uitvoering van het Offshore project met betrekking tot de NGE-gerelateerde uitdagingen. Wij focussen ons op de projectdoelstellingen en we ontzorgen door in voorkomende gevallen het gehele projectmanagement van de NGE-uitvoering namens de Klant uit te voeren, daarvoor ook de verantwoordelijkheid te nemen en dus een totaalpakket aan te bieden

Opsporingsprojecten kunnen bijzonder moeilijk beheersbaar blijken. Om deze complexe projecten goed te managen is een stap-voor-stap benadering essentieel. NjordIC past een gefaseerde benadering toe, waarbij 4 fasen gedefinieerd zijn met als doel een maximale beheersing van NGE-uitdagingen. De uit te voeren activiteiten in een fase worden bepaald door de uitkomsten van de voorgaande fase. Steeds zal de doelstelling zijn om de omvang van de projectmanagement-risico’s  in elke fase van de uitvoering te minimaliseren.

Fase 1

Historisch vooronderzoek

Om te komen tot een succesvolle uitvoering is het essentieel dat een diepgaand en gedetailleerd historisch vooronderzoek opgesteld wordt. Hiervoor is het van belang om de beschikbare informatie te ontsluiten en te verzamelen uit de verschillende archieven, literatuur en open bronnen. Als uitkomst van een grondige analyse van de verzamelde informatie worden de relevante oorlogshandelingen en/of NGE-dumpactiviteiten geïdentificeerd. Op basis hiervan zal de kans op het aantreffen van NGE worden bepaald, de hoofdgroepen NGE benoemd en indien mogelijk verder worden onderverdeeld qua type, kaliber en andere relevante informatie.

NjordIC heeft toegang tot alle relevante archieven en databases. We beschikken daarnaast over een uitgebreid wereldwijd netwerk van gespecialiseerde oorlogshistorici

warships

Fase 2

Projectgebonden Risicoanalyse

Voor het beoordelen van de specifieke risico’s in een project past NjordIC een semi-kwantitatieve risicoanalyse (SQRA) toe. De SQRA wordt door NjordIC gezien als de beste risicoanalysetechniek voor Offshore NGE-uitdagingen. De analyse is gebaseerd op de conclusies uit het historisch vooronderzoek, de geplande werkmethodiek & equipement, de kans op ongecontroleerde detonaties en de effecten van zo’n detonatie. Als er risicobeheersmaatregelen noodzakelijk zijn voor een veilige werkplek, dan bestaan deze in generieke zijn uit:

  • Detectie
  • Ontwijken significante objecten (rerouting),
  • Benaderen van significante objecten die niet ontweken kunnen worden
  • Overdracht en/of vernietiging van NGE

NjordIC zal altijd streven naar implementatie van de meest pragmatische oplossing. De omvang van de beheersmaatregelen wordt bepaald door een goede vertaling naar de grenswaarde voor de detectie, de maximale zoekdiepte in de zeebodem, de mogelijke verplaatsing van NGE en andere relevante project- en gebiedsspecifieke parameters.

fase 3

Projectmanagement Plan

Het is essentieel dat de gekozen beheersmaatregelen zoals gedefinieerd in de projectgebonden risicoanalyse eenduidig worden vertaald in de project documentatie. NjordIC kan de werkvoorbereiding uitvoeren door deze project documentatie voor U op te stellen inclusief het uitvoeringsplan, V&G-plan, QA/QC-plan en het omgevingsplan. Wij zullen met alle belanghebbenden, alsmede de EOD,  overleg voeren om te komen tot een soepele uitvoering van de werkzaamheden.

NjordIC verzorgt daarnaast een project kick-off, zorgt voor de samenstelling van een goed gebalanceerd projectteam en bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het project.

NjordIC wordt ook vaak gevraagd om toolboxen te organiseren om de bewustwording bij het personeel te vergroten.

fase 4

Opsporingsoperaties

De opsporingsoperaties zullen worden uitgevoerd door de beoogde aannemer. Deze operaties zijn onder te verdelen in 4 hoofdactiviteiten, te weten:

  1. Survey en detectie, waarbij de parallelle inzet van verschillende technieken cruciaal is.
  2. Classificatie & Identificatie door inzet van ROV, WROV en EOD duikers
  3. NGE en object verwijdering.
  4. Vernietiging van aangetroffen NGE.
NjordIC kan U assisteren in het EOD-management, de QA/QC procedures en het vervaardigen van ALARP certificaten. NjordIC kan U eveneens assisteren in het leveren van directievoering en toezicht. Dankzij onze onafhankelijke positie worden wij ingezet door of de opdrachtgever of de aannemer.

 

NjordIC is ook actief in het valideren van survey-systemen en zijn we daarbij altijd op zoek naar nieuwe technieken of combinatie van technieken met als doel om het opsporingsproces zo efficiënt mogelijk te maken.

Sluit Menu